ENROXIL 50 mg/ml

Раствор за инјектирање за говеда, овци, кози, свињи и кучиња

Упатство за употреба