TULOXXIN 100 mg/ml

Раствор за инјектирање за говеда, свињи и овци

Упатство за употреба