ERYSENG PARVO 25 ds

Суспензија за инјектирање кај свињи
Инактивиран свински парвовирус, сој NADL – 2…………………….RP>1.15* Инактивиран Erysipelothrix rhusiopathiae, сој R32E11 ELISA > 3.34 log2 IE50% **

Упатство за употреба